Geschiedenis

Op 14 april 1979 werd de Duitse Herdershondenclub, De Moedige Herdershond As vzw of afgekort DMH-As vzw boven de doopvont gehouden, met 28 aanwezigen en 7 verontschuldigden. Het eerste bestuur werd gevormd door Gertrude Baeten als voorzitter, Jef Vandeweerdt als secretaris, Jean-Pierre Berger als penningmeester, Piet Govaerts als hoofdafrichter en Pierre Vandeweerdt als terreinmeester.

Gezien het geplande terrein pas op 1 december 1979 vrijkwam werd een voorlopig terrein gezocht en gevonden. We kregen achter het huis van Dr. Albert Jorissen, de toenmalige burgemeester, een privé stukje grond met een tuinhuisje. Met man en macht werd dit in de kortste tijd gerenoveerd en van verstekken voorzien. Iets later, werden twee lampen van 1000 watt geïnstalleerd om bij valavond ook te kunnen trainen.

Als een donderslag bij heldere hemel, boden de voorzitter Gertude Govaerts-Baeten en haar echtgenoot Piet Govaerts plots hun ontslag als voorzitter en bestuurslid aan. Na een kort crisisberaad met de leden werd het bestuur uitgebreid tot 7 mensen en nam Jef Vandeweerdt het voorzitterschap waar tot aan de algemene ledenvergadering, waar deze werd bevestigd. Gertrude Gijsen-Claes werd secretaris en Jean-Pierre Berger penningmeester.

De officiële opening van het terrein aan de Burg.Vindevogellaan te Niel-bij-As verliep vlot zonder obstakels op 15 mei 1980. Op 7 oktober 1984 organiseerden de club een eerste maal – met goed gevolg – het Limburgs Kampioenschap. In 1985 was de voorzitter ploegleider van de V.V.D.H. ploeg voor het wereldkampioenschap in Budapest (Hongarije), het jaar daarna in Radec-Kralova (Tsjechië).

Vanaf juni 1986 waren er problemen met de penningmeester, hij werd vervangen door Patrick Leeman, eveneens in 1986 werd het Limburgs Africhtingkampioenschap georganiseerd. Op de algemene vergadering van 24 januari 1987 bedankte Truike Claes als secretaris, zij werd opgevolgd door Dirk Devriese. In samenwerking met gewest Limburg-Noord werd op 1 mei 1987 het V.V.D.H.-bal ingericht, in de zaal “het Klaverblad” te Lummen.

De toegang tot het terrein werd ons per 1 december 1989 verboden door de eigenaar die er mee dreigde de sluitingswedstrijd die zondag voor Kerstmis plaatsvond te boycotten door het terrein om te ploegen, wat ons noodzaakte naar de rechter te stappen. De uitspraak was dat we nog maximaal 6 maanden langer mochten gebruik maken van het terrein maar 6000 frank huur moesten betalen per maand aan de eigenaar. Elke maand dat wij vroeger het terrein in de oorspronkelijke staat zouden verlaten, moesten wij geen huur meer betalen. Zodoende werd de kantine verkocht aan de duivenbond Hamont-Achel, die de kantine afbraken in de loop van januari 1990. Vanaf dat ogenblik moesten we geen huur meer betalen, maar hadden we ook geen accommodatie meer.

Dan kwam een grote lijdensweg voor de club. De zoektocht naar een nieuw terrein waar een kantine op mocht geplaatst worden. Wij hadden als club de CA Supertrofee aangevraagd voor 1990 waarmee we noodgedwongen moesten uitwijken naar het voetbalterrein van de Kabouters in Opglabbeek. Een geschikt terrein vinden was geen sinecure. Verschillende onderhandelingspogingen met het gemeentebestuur van As liepen telkens op een sisser af. Ook de gesprekken met het gemeentebestuur van Opglabbeek losten uiteindelijk niets op. Wel met het bestuur, maar de buren van de geplande plaats hadden overdreven veel bezwaren.

Uiteindelijk, na meer dan 2 jaar zonder terrein, lukte het dan toch in As. Na een zeer stekelig politiek spel werd ons een terrein aan de Herengracht in erfpacht gegeven voor 30 jaar met optie op later. Met de tot dan overgebleven getrouwen werd met man en macht gewerkt aan een clubhuis + kantine. Vanaf eind 1992 konden we weer normaal functioneren het bestuur werd uitgebreid tot 7 mensen. Jean Haerden werd secretaris en Patrick Leeman penningmeester.

In 1995 organiseerden wij nogmaals de CA Supertrofee met de accommodatie van de voetbalploeg Niel SK.

Wij organiseerden in 1996 het VVDH bal in zaal ‘Lorka’ te Hasselt waar we Salim Segers met orkest lieten optreden. Naar onze mening één van de beste VVDH bals ooit. In 2000 organiseerden wij opnieuw het Limburgs kampioenschap, ditmaal op ons eigen terrein aan de Herengracht te As.

In 2002 werd ons de interland VVDH België/ VDH Nederland toegewezen die wij met schitterende resultaten organiseerden op de terreinen van As VV, maar de Belgen verloren de wedstrijd van de Nederlanders met 1 luttel puntje verschil.

In 2003 vond het bestuur rond Jef Vandeweerdt de tijd gekomen om de fakkel door te geven aan de jongere generatie. Zodoende werd Guido Nuttin de nieuwe voorzitter, Hilde Smeers secretaris en Yvan Heleven penningmeester, Bernard Jarych en Jozef Smeers zetelen eveneens in het bestuur.

In 2008 werd het Limburgs Africhtingskampioenschap aan onze kringgroep toegewezen. Van de gelegenheid werd ook gebruik gemaakt om het 30-jarig bestaan van onze club te vieren. In 2015 bestond de club ondertussen al 36 jaar en werd er ook een nieuw bestuur gevormd. Guido Nuttin gaf de fakkel door aan Gert Plevoets die de nieuwe voorzitter werd. Guido Nuttin nam de functie van secretaris over van Karolien Raeymakers. De rest van het bestuur werd aangevuld met Jozef Smeers (ondervoorzitter) en  Francina Ghoffings (penningmeester). Valentin Avermate (verantwoordelijke speurvelden) en Birgit Schreurs (PR-verantwoordelijke) vervolledigden het bestuur.

2018 was de volgende nieuwe bestuur legislatuur. Gert was drie jaar de perfecte leider, maar moest de scepter doorgeven wegens beroepsaangelegenheden. Dus moet er een nieuwe voorzitter worden gekozen. Een man die met kop en schouders bovenaan stond was Jo Vandueren. Hij werd dan ook op de jaarlijkse ledenvergadering unaniem verkozen. Jo Smeers bleef ondervoorzitter. Guido Nuttin werd behouden als secretaris en Gert Plevoets nam vanaf dan de financiën ter harte. Met Carl Onbelet heeft DMH de meest bekwame africhter van de V.V.D.H. in eigen rangen. Zo werd hij ook verantwoordelijk voor het sportieve gedeelte van de club. Jo Gregoor behartigt de public relations en is communicatie verantwoordelijke en Tom Simons is verantwoordelijk voor materiaal en het terrein. Met deze ploeg zullen de ambities van de club bestendigd en sportief verder uitgebouwd worden.

De club organiseert jaarlijks een hondenwandeling, een BOP-wedstrijd (om iedereen wedstrijdmogelijkheden te geven). Verder organiseert men er de voorjaars IGP-wedstrijd en de traditionele IGP-sluitingswedstrijd met Kerstmis.

In 2019 bestaat de club 40 jaar en organiseert men succesvol het Limburgs Kampioenschap.

De laatste bestuursverkiezing in 2021 zorgde voor een bestendiging van het bestaande bestuur, weliswaar in een afgeslankte versie. De ambitie van de club blijft echter behouden. Er wordt nu ook meer en meer aandacht geschonken aan de opleiding van jonge honden (pups). Hier blijkt een behoefte te bestaan bij nieuwe hondeneigenaars. Dit brengt een nieuwe dynamiek tot stand en tevens een groei in het ledenaantal.

Samenstelling en tekst: ere-voorzitter DMH-AS Jef Vandeweerdt.